Leadership koučink

PRO LÍDRA S OSOBNÍ ZRALOSTÍ A SCHOPNOSTÍ VÉST SÁM SEBE, BÝVÁ VEDENÍ DRUHÝCH ZCELA PŘIROZENÉ…

"Moudrý člověk hledá nejprve svůj vlastní střed
a teprve poté může se státi středem pro druhé.“
Čínský myslitel Lao-c

eadership koučink otevírá vedoucím pracovníkům prostor k vědomému vedení sebe a efektivnímu vedení druhých. Umožňuje jim uvolnit a rozvíjet jejich vůdčí potenciál a provází je na cestě k nalezení a uplatnění svého vlastního jedinečného stylu vedení.

 

VE SCHOPNOSTI STRHNOUT LIDI PRO SVOJI VIZI A USKUTEČŇOVAT JI V ATMOFÉŘE PLNÉ OPTIMISTICKÝCH OČEKÁVÁNÍ A DŮVĚRY, TKVÍ UMĚNÍ VÉST DRUHÉ…

eadership koučink otevírá vedoucím pracovníkům v prvé řadě cestu k vlastnímu  sebepoznání. V rámci koučování se učí více porozumět svým emocím a reakcím, vyjasnit vlastní postoje, motivy, očekávání, záměry i svůj  vliv a reflektovat svůj způsob uvažování i jednání při práci s lidmi.

Na pozadí toho všeho vedoucí pracovníci rozvíjí své vůdčí schopnosti. Posilují především schopnost:

 

 • udávat směr hodný následování, iniciovat změny, implementovat je a efektivně je řídit
 • přejímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí a překonávat obavy z neúspěchu
 • naladit se na „své lidi“ - naslouchat jejich potřebám, porozumět jejich hodnotám s respektem k „jinakosti“ a slyšet vyřčené i nevyřčené
 • inspirovat lidi kolem sebe, získat je pro svoji věc, vést je k efektivní spolupráci pro dosažení svých záměrů/vizí/cílů a dokázat přitom co nejlépe využít jejich potenciál.

  Dáte-li smysl lidskému snažení, probudíte v lidech sílu, odhodlání, víru i naději...

Komu je leadership koučink určen?

Majitelům firem, manažerům, vedoucím týmů, kteří již vedou tým pracovníků nebo se na tuto roli připravují.

Kdy je čas na leadership koučink?

 • Potřebujete uvolnit ruce pro nové projekty a chcete, aby Váš tým pracoval samostatně a odpovědně.
 • Jste nově ve vedoucí/manažerské roli a chcete se své role chopit co nejlépe.
 • Máte novou vizi a chcete pro ni získat své lidi. Zapojit je, aby se na budoucnosti chtěli podílet společně s Vámi.
 • Chcete výkonnější tým. Podpořit své lidi v týmové spolupráci, aby uměli sdílet zdroje a dokázali mezi sebou využít svůj potenciál. Vést své lidi k pracovní zralosti a kompetentnosti.
 • Ocitli jste se na křižovatce. Potřebujete vyjasnit nový směr, co a jakým způsobem změnit a propojit svoji vizi s realitou.
 • Když chcete na sobě pracovat. Zlepšit své manažerské, komunikační dovednosti a motivační schopnosti.

Co Vám leadership koučink umožní?

 • Posílit schopnost směřovat a inspirovat druhé. Nalézt vlastní cesty, jak přesvědčit druhé o svých kvalitách i kvalitách svého záměru / své vize.
 • Porozumět lépe sám sobě, svým potřebám, emocím, svému jednání. Uvědomit si, jak a čím přitahujete jiné lidi, jak ovlivňujete dění kolem sebe a naučit se s tím pracovat.
 • Osvojit si koučovací styl vedení. Podpořit samostatné a odpovědné fungování týmu. Budovat v týmu důvěru a vzájemný respekt. Naučit se lépe využít potenciál jednotlivců ve prospěch týmu.
 • Osvojit si „jasný“ styl vedení. Naučit se lépe a včas vyjasňovat svá očekávání, definovat jasná srozumitelná zadání, postupy i kritéria výstupu a objasňovat jejich smysl.
 • Propojit úsilí svého týmu s cíli organizace.
 • Zvýšit psychickou odolnost a koncentraci v zátěžových situacích.
 • Lépe se rozhodovat a efektivně pracovat s časem.
 • Najít rovnováhu mezi osobním a profesním životem.