Východiska a metodologie


JAKÁ JSOU ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA A ZDROJE 
UŽITEČNÉ PRO MOJI PRÁCI?

Základním teoretickým východiskem mého přístupu při práci s klienty je
strategické a systemické na řešení zaměřené konstruktivistické myšlení.

Co je to systemický přístup?call2

Pojem „systemický“ můžeme chápat jako přístup, způsob myšlení a jednání, které vychází z filosofických a teoretických koncepcí radikálního a sociálního konstruktivismu. Hlavní myšlenkou konstruktivistické filosofie je to, že nemáme přístup k žádné objektivní realitě a jen my sami jsme v roli pozorovatele tvůrci/konstruktéry toho, čemu říkáme skutečnost. Tuto námi vytvořenou skutečnost pak budujeme a udržujeme neustálým jazykováním.

Velmi zjednodušeně řečeno „realitu si konstruujeme sami pomoci toho, jak svět kolem sebe vnímáme a jak o něm hovoříme.“

Mezi další významné myšlenkové proudy, na kterých stojí teoretické základy systemického přístupu (užívaného v systemické terapii, koučování, poradenství i supervizi), patří teorie systémů, teorie autopoiézy, kybernetika II. řádu, teorie chaosu, teorie komunikace a jiné. Z výše uvedených teorií vychází řada klíčových úvah a tezí, které lze při velkém zjednodušení v mysli a jazyce profesionála/kouče významově uchopit například takto:

 • Jedinec je vnímán jako autonomní, vysoce kompetentní individualita, kterou není možné libovolně zvenčí měnit či instruovat, ale je možné se k ní připojovat a podněcovat ji k lepší a užitečnější organizaci sebe sama…
 • Uměním systemického kouče tedy není měnit klienta/tým/organizaci, ale jen podpořit ty změny, které se klient/tým/organizace rozhodne udělat.
 • Jedinec je vnímán jako komunikující součást širšího systému, který se vyznačuje schopností seberegulace a organizuje se ve vztahu k určitému (systém určujícímu) tématu. Ve firemním prostředí může takové téma ztělesňovat jakýkoli inovativní impuls (nový projekt, změna vrcholového vedení a způsobu vedení aj.), stejně tak i nově vzniklý nebo stále se opakující „problém“ (snížená výkonnost týmu, soupeření mezi odděleními aj.).
 • Uměním systemického kouče není analyzovat „problémové“ oblasti, ale v rámci otevřeného dialogu rozvíjet s klienty popisy, které rozšiřují jejich možnosti v oblasti vnímání i myšlení (rozvolní a promění ztuhlé významy i stereotypy) a vedou ke změnám chování i jednání.
 • Systemické koučování v takovém případě představuje proces užitečné podpory jedince/páru/týmu i celé organizace, v němž se systém problémový (proměnou komunikačních-významových vzorců) rozpouští a transformuje v systém hledající žádoucí změnu a nové účinnější cesty k řešení a rozvoji.

Z jakých systemických směrů vycházím? 3cedule

Při práci s klienty uplatňuji a nacházím inspiraci ve významných postmoderních, konstruktivicky založených směrech, mezi které patří:

 • Na řešení zaměřený přístup Steva de Shazera & Insoo Kim Berg (Solution Focused Approach), koncept jazykových her konstruujících řešení, orientovaný na dosažení užitečně formulovaného cíle.
 • Zakázkový model Kurta Ludewiga (Hamburský „zakázkový“ přístup), koncept založený na otevřeném dialogu mezi pomáhajícím a pomoc hledajícím, směřující k naplnění předem formulované a dojednané zakázky.
 • Narativní systemický přístup, koncept založený na práci se zamlčenými a zhuštěnými významy jazyka, orientovaný na kontext a příběhovou stránku vedoucí k nalezení nového smyslu klientova příběhu.

Jaké další metodologie používám?

Při práci s manažery/lídry a jejich týmy  doplňuji svůj způsob práce o další osvědčené metodologie a technologie, mezi které patří:

 • Technologie NLP a metodologie čtyř kvadrantového myšlení vycházející z nejnovějších poznatků o fungování lidské mysli.
 • NASA 4D System, metodologie (vyvinutá Charlie Pellerinem) umožňující rychle rozpoznat potřeby rozvoje týmů a za pomoci různých technik a nástrojů dosáhnout žádoucí změn.
 • 8 dovedností NASA, specifický program zaměřený na rozvoj dovedností manažerů a lídrů týmu.

V zájmu klienta (zadavatele/investora, samotného koučovaného i celého týmu) volím a kombinuji účinné prvky jednotlivých směrů a metodologii takovým způsobem, aby se vzájemně synergicky doplňovaly a co nejlépe sloužily potřebám klienta na jeho cestě k dosažení žádoucích změn (stanovených cílů).