Výkonnostní koučink

dollar3dollar3VAŠE BOHATSTVÍ TKVÍ PŘEDEVŠÍM VE VAŠICH LIDECH…

 

ÝKONNOSTNÍ KOUČINK podporuje žádoucí změny v chování i jednání klíčových pracovníků na individuální, týmové a v konečném důsledku i celofiremní úrovni a to takovým způsobem, aby byly v souladu s potřebami firmy i samotného pracovníka.

stairsstairs2JEJICH SCHOPNOST UČIT SE, ROZVÍJET VLASTNÍ POTENCIÁL A PŘIZPŮSOBIT SE ZMĚNÁM, JE PRO FIRMU KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU

ÝKONNOSTNÍ KOUČINK napomáhá klíčovým pracovníkům v růstu komplexního (sebe)uvědomění a aktivního (sebe)utváření ve stále se měnícím firemním prostředí.

V rámci koučování si pracovníci vyjasňují své postoje, očekávání, návyky a přesvědčení, které (ne)přímo ovlivňují způsob, jakým smýšlejí o svém postavení a své roli v rámci firmy, i způsob, jak se vztahují k firemní strategii, firemní kultuře nebo k jednotlivým situacím, událostem a činnostem.

V průběhu spolupráce pracovníci objevují nové pohledy na své možnosti, učí se nahlížet na svoji situaci z více perspektiv, lépe využívat své schopnosti i dovednosti, rozpoznávat své silné stránky, svůj osobní přínos a stavět na svých úspěších.

Kdy nejlépe výkonnostní koučink využít?

Když chce firma/vrcholový manažer/zadavatel:

 • efektivně propojit strategii firmy s taktikou a operativou (podpořit hybnou sílu generování inovací, plynulou a jasnou vnitrofiremní komunikaci na všech stupních řízení, zlepšit a zprůhlednit dodavatelsko- odběratelské vztahy uvnitř podniku mezi jednotlivými útvary  i vně podniku směrem k zákazníkovi aj.)
 • zlepšit adaptabilitu, flexibilitu pracovníků v procesu změny (posílit klíčové kompetence, způsob zvládání nároků plynoucích z nové situace, způsob přijímání, následování a vykonávání změn apod.)
 • zvýšit pracovní výkonnost a produktivitu pracovníků
 • zvýšit motivaci a loajalitu pracovníků

Jaké změny dokáže výkonnostní koučink podpořit?

Aktivace vnějších a vnitřních zdrojů, vlastní (sebe)uvědomění a nově získaný nezvyklý způsob uvažování pomáhá klíčovým pracovníkům:

 • efektivně zvládat změny a zlepšit celkovou adaptaci i přístup k inovacím
 • upevnit víru v sebe sama, ve svůj potenciál i v potenciál druhých a naučit se ho lépe využívat
 • zvýšit pracovní výkonnost (vlastní i svých podřízených)
 • zvýšit psychickou odolnost a koncentraci v zátěžových situacích
 • zlepšit vzájemnou komunikaci i přístup k řešení různých situací
 • posílit schopnost přejímat odpovědnost a nést ji s rizikem případného neúspěchu
 • zefektivnit proces rozhodování, práci s časem i systém nastavování priorit
 • najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

Pro koho je výkonnostní koučink vhodný?

Střední management, liniový management, výkonní specialisté – vedoucí útvarů (výrobních jednotek), linioví manažeři (mistři), klíčoví (HR, IT, finanční, marketingoví, produktoví) specialisté aj.