COACHING SPACE nabízí prostor pro…

:: Tvůrčí práci :: Otevřený inspirativní dialog :: Vztah založený na respektu a důvěře :: Smysluplnou podporu ::


Aby mohla být naše spolupráce považována za úspěšnou a Vámi stanovené cíle naplněny, je třeba objevit hlavní klíč otevírající cestu k dosažení cíle. A ten se nachází ve Vás samých. Je to :

 

:: Touha – něco změnit :: Odhodlání – něco dokázat :: Vůle – u dosaženého setrvat :: Víra – ve vaše možnosti ::

 :: Fantazie – přinášející nové nápady :: Pozitivní myšlení – jež vám dává naději ::

 

To vše – a mnohem více – za přítomnosti motivujícího cíle a chuti spolupracovat,  Vás posune tam, kde chcete být.


Vaše energie uvádí věci do pohybu. Pojďme ji společně nasměrovat tím správným směrem!

O KOUČINKU

CHCETE VE SVÉM OSOBNÍM NEBO PROFESNÍM ŽIVOTĚ NĚCO ZMĚNIT, ZLEPŠIT, POSUNOUT SE DÁL….?
A NEVÍTE, JAK NA TO? NEBO JEN TUŠÍTE…?

Koučování je v současné době velmi oblíbený a osvědčený způsob, jak

 • pohlédnout na svoji situaci z různých perspektiv
 • si uspořádat své myšlenky
 • si uvědomit své hodnoty, potřeby a učit se jim porozumět
 • si ujasnit, kdo skutečně jste a co opravdu chcete
 • dosáhnout žádoucích trvalejších změn rychleji a efektivněji

PTÁTE SE, CO MŮŽETE SKRZE KOUČINK ZÍSKAT?

::  vlastní jedinečná řešení :: jiný nezvyklý úhel pohledu na svou situaci :: životní rovnováhu ::

:: motivaci něco začít, v něčem pokračovat nebo něco skončit ::

 

čtěte více

Osobní koučink

Každý člověk může vyrůst jen sám ze sebe…

… nalezením vlastní identity

…porozuměním sobě samému

Osobní koučink je určen každému, kdo se o své vlastní vůli během své životní cesty rozhodl, že:

 • chce nebo by minimálně rád některé oblasti ve svém životě změnil, zlepšil, přehodnotil (Ale třeba ještě neví co. Nebo třeba ví, možná tuší, ale neví jak.)
 • chce sám na sobě pracovat (Touží více poznat sám sebe a své možnosti, rozvíjet sebedůvěru a sebeúctu, nalézt vnitřní motivaci nebo znovu objevit ztracenou energii aj.)
 • potřebuje podporu, aby překonal nebo lépe zvládal složitou životní situaci

 

Při práci s klienty uplatňuji celostní přístup, při kterém se více než na osobní růst zaměřuji především na proces sebeobnovy. Tento proces přináší klientům nové zkušenosti se světem i se sebou samotným v něm a do života klientů vnáší změny, které jim umožňují:

 • žít vědomý život (chovat se a rozhodovat se vědomě)
 • lépe zvládat nároky dnešní doby v osobním i profesním životě (vyvážit a naplnit důležité životní oblasti, zlepšit mezilidské vztahy i přístup k řešení různých situací aj.)

 


 

Firemní koučink

ÚSPĚCH VAŠÍ SPOLEČNOSTI STOJÍ NA VAŠICH LIDECH…

… na jejich motivaci, loajalitě, osobní i profesní spokojenosti

… na způsobu využití a rozvíjení jejich potenciálu

… i na kvalitách jejich vzájemné spolupráce

 

Koučink ve firmách má široký tematický záběr a lze jej aplikovat při dosahování cílů v libovolně zvolené oblasti dle potřeb zadavatele/investora – personalisty, přímého nadřízeného, vedoucího týmu apod.

 

Při práci s individuálními pracovníky i týmy věnuji pozornost celému firemnímu kontextu s cílem podpořit a respektovat výsledkové, vztahové i procesní vazby uvnitř i vně firmy tj. firmu jako celek. V rámci koučování proto pracuji především na vyjasnění hodnot, postojů, očekávání, rolí a cílů všech zúčastněných i na nastartování procesu jejich sebeuvědomění a sebereflexe.

 

Celý koučovací proces přináší změny, které:

 • výrazně přispívají k profesnímu rozvoji zaměstnanců na všech úrovních řízení (zlepšují výkonnost, schopnost lépe se rozhodovat, přejímat větší odpovědnost, přístup k inovacím, flexibilitu i práci s časem)
 • posilují zdravou firemní kulturu (styl manažerského řízení, vnitrofiremní komunikaci, vztahy na pracovišti aj.)
 • podporují zralé fungování týmu (soudržnost, sladění rozdílů, efektivní komunikaci, intenzivní spolupráci aj.)

 

SPOJTE SVÉ LIDI SE SVÝMI HODNOTAMI A UMOŽNĚTE JIM SPOLUVYTVÁŘET VAŠI LEPŠÍ BUDOUCNOST!

 


 

O mně

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA
osobní a firemní kouč

PODSTATA COACHING SPACE JE DÁNA HODNOTAMI, KTERÉ VYZNÁVÁM A CTÍM.

Na těchto hodnotách stavím svůj přístup k lidem i k práci a uplatňuji je ve vztazích se svými klienty i vůči širšímu okolí.

STAVÍM NA  • RESPEKTU • DŮVĚŘE • PARTNERSTVÍ • SMYSLUPLNOSTI  •

Vztah založený na vzájemném respektu a rovnocenném partnerství, ve kterém ctím důvěrnost citlivých témat, považuji za základní stavební kámen dobře fungující spolupráce. Věřím ve Vaše schopnosti být autorem vlastních řešení. Jen tak pro Vás mohou být užitečná a smysluplná. Z této filozofie vychází i můj způsob práce: provázet Vás při hledání Vaší vlastní cesty ke změně.

STAVÍM NA • PROFESIONALITĚ • INTUICI •  KREATIVITĚ  SÍLE JEDNODUCHOSTI 

Nabízím profesionální přístup a způsob práce, který se Vám maximálně přizpůsobí. Věřím v krásu tvořivosti i v sílu jednoduchosti. Z této filozofie vychází i můj způsob práce: Podpořit Vás v produkování kreativních nápadů a nových odvážných řešení, která jsou zároveň jednoduchá a funkční.

 

Více o mně čtěte zde

Kontaktní formulář

Máte zájem se mnou spolupracovat? Kontaktujte mě prosím přes kontaktní formulář nebo na mobilním telefonu. Těším se na Vaše zprávy.

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva