COACHING SPACE nabízí prostor pro…

:: Tvůrčí práci :: Otevřený inspirativní dialog :: Vztah založený na respektu a důvěře :: Smysluplnou podporu ::

 

:: Individuální psychoterapii :: Párovou psychoterapii :: Manažerské koučování:: Týmové koučování :: 

PSYCHOTERAPIE

Terapie je prostor, ve kterém se můžete zabývat sami sebou.

Mojí hlavní prioritou je poskytnout svým klientům porozumění, přijetí, ale také důvěrný a bezpečný prostor, ve kterém se mnou mohou sdílet své každodenní trápení nebo náhle vzniklé těžkosti. Nabízím nejen podporu v těžkém životním období, ale pomáhám jim také zvýšit povědomí o sobě samých i o širších souvislostech v jejich životech a vztazích.

Klienti tak mohou nalézt vlastní cesty, jak vyvážit a naplnit důležité životní oblasti či pečovat o své osobní, rodinné nebo profesní vztahy.

Na psychoterapii lze čerpat příspěvek VZP 10 x 500,-kč na všechny druhy konzultací.

 

čtěte více

Osobní koučink

Každý člověk může vyrůst jen sám ze sebe…

… nalezením vlastní identity

…porozuměním sobě samému

Osobní koučink je určen každému, kdo se o své vlastní vůli během své životní cesty rozhodl, že:

 • chce nebo by minimálně rád některé oblasti ve svém životě změnil, zlepšil, přehodnotil (Ale třeba ještě neví co. Nebo třeba ví, možná tuší, ale neví jak.)
 • chce sám na sobě pracovat (Touží více poznat sám sebe a své možnosti, rozvíjet sebedůvěru a sebeúctu, nalézt vnitřní motivaci nebo znovu objevit ztracenou energii aj.)
 • potřebuje podporu, aby překonal nebo lépe zvládal složitou životní situaci

 

Při práci s klienty uplatňuji celostní přístup, při kterém se více než na osobní růst zaměřuji především na proces sebeobnovy. Tento proces přináší klientům nové zkušenosti se světem i se sebou samotným v něm a do života klientů vnáší změny, které jim umožňují:

 • žít vědomý život (chovat se a rozhodovat se vědomě)
 • lépe zvládat nároky dnešní doby v osobním i profesním životě (vyvážit a naplnit důležité životní oblasti, zlepšit mezilidské vztahy i přístup k řešení různých situací aj.)

 


 

Firemní koučink

ÚSPĚCH VAŠÍ SPOLEČNOSTI STOJÍ NA VAŠICH LIDECH…

… na jejich motivaci, loajalitě, osobní i profesní spokojenosti

… na způsobu využití a rozvíjení jejich potenciálu

… i na kvalitách jejich vzájemné spolupráce

 

Koučink ve firmách má široký tematický záběr a lze jej aplikovat při dosahování cílů v libovolně zvolené oblasti dle potřeb zadavatele/investora – personalisty, přímého nadřízeného, vedoucího týmu apod.

 

Při práci s individuálními pracovníky i týmy věnuji pozornost celému firemnímu kontextu s cílem podpořit a respektovat výsledkové, vztahové i procesní vazby uvnitř i vně firmy tj. firmu jako celek. V rámci koučování proto pracuji především na vyjasnění hodnot, postojů, očekávání, rolí a cílů všech zúčastněných i na nastartování procesu jejich sebeuvědomění a sebereflexe.

 

Celý koučovací proces přináší změny, které:

 • výrazně přispívají k profesnímu rozvoji zaměstnanců na všech úrovních řízení (zlepšují výkonnost, schopnost lépe se rozhodovat, přejímat větší odpovědnost, přístup k inovacím, flexibilitu i práci s časem)
 • posilují zdravou firemní kulturu (styl manažerského řízení, vnitrofiremní komunikaci, vztahy na pracovišti aj.)
 • podporují zralé fungování týmu (soudržnost, sladění rozdílů, efektivní komunikaci, intenzivní spolupráci aj.)

 

SPOJTE SVÉ LIDI SE SVÝMI HODNOTAMI A UMOŽNĚTE JIM SPOLUVYTVÁŘET VAŠI LEPŠÍ BUDOUCNOST!

 


 

O mně

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA
psychoterapeut, kouč, lektor

PODSTATA COACHING SPACE JE DÁNA HODNOTAMI, KTERÉ VYZNÁVÁM A CTÍM.

Na těchto hodnotách stavím svůj přístup k lidem i k práci a uplatňuji je ve vztazích se svými klienty i vůči širšímu okolí.

STAVÍM NA  • RESPEKTU • DŮVĚŘE • PARTNERSTVÍ • SMYSLUPLNOSTI  •

Vztah založený na vzájemném respektu a rovnocenném partnerství, ve kterém ctím důvěrnost citlivých témat, považuji za základní stavební kámen dobře fungující spolupráce. Věřím ve Vaše schopnosti být autorem vlastních řešení. Jen tak pro Vás mohou být užitečná a smysluplná. Z této filozofie vychází i můj způsob práce: provázet Vás při hledání Vaší vlastní cesty ke změně.

STAVÍM NA • PROFESIONALITĚ • INTUICI •  KREATIVITĚ  SÍLE JEDNODUCHOSTI 

Nabízím profesionální přístup a způsob práce, který se Vám maximálně přizpůsobí. Věřím v krásu tvořivosti i v sílu jednoduchosti. Z této filozofie vychází i můj způsob práce: Podpořit Vás v produkování kreativních nápadů a nových odvážných řešení, která jsou zároveň jednoduchá a funkční.

Jsem psychoterapeut, certifikovaný  osobní i firemní kouč, konzultant a lektor

 • 〉 s více než 12 letou praxí v oblasti koučování  a psychoterapie, v posledních letech jako terapeut v psychoterapeutickém centru Gaudia, nestátním zdravotnickém zařízení, dále také jako terapeut na platformě Terap.io, dále jako párový terapeut v projektu parovky.cz. nebo jako studijní kouč v poradenském centru VŠEM.
 • 〉 s více než 20tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích.
  Mám zkušenosti z oblasti relationship managementu, podpory prodeje,  také jako konzultant v oblasti self managementu, managementu změny, také s lektorováním soft skills  firemních pracovníků i vysokoškolských studentů.
 • 〉 s vysokoškolským vzděláním v oboru Management firem
  a získaným manažerským profesním titulem Master of Business Administration (MBA), VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu.

s absolvovanými  výcviky a semináři

 • 〉 Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik Umění Terapie, schválený ČLS JEP jako vzdělávací program pro zdravotnictví, GI konzultační a vzdělávací skupina, 800 hodin tréninku, vzdělávání, sebezkušenosti.
 • 〉 Výcvik v systemické  supervizi a koučování, HERMES Group Praha – Institut pro supervizi a koučování, 200 hodin vzdělávání, tréninku koučovacích dovedností a supervize vlastní praxe.
 • 〉 Nadstavbový kurz pro kouče, ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, program celoživotního vzdělávání navazující na CST (Specifický kurz pro kouče).
 • 〉 Týmový koučink v praxi I a II, ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, program celoživotního vzdělávání.
 • 〉 Týmový koučink v praxi aneb Jak NASA buduje týmy, ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, program celoživotního vzdělávání.
 • 〉 Tension, Stress, Trauma Release Exercise of Dr. David Berceli, PhD. Horsáková J.
 • 〉 Psychoterapie traumatu, INSTEP Akademie pro terapeuty, Mgr. Petr Odstrčil.
 • 〉 Terapie a poradenství při práci s dětmi, mládeží a rodinami v online prostředí, Sabine Vermeire, Interaktivní Akademie.
 • 〉 Zvládání stresu, úzkosti a prevence syndromu vyhoření, SKIZP, Slovenska komora iných zdravotnických pracovníkov.
 • 〉 Naděje, děs a důstojnost v psychoterapeutickém procesu, Lynne Jacobs,  Asociace klinických psychologů ČR.
 • 〉 Krizová intervence online, Seminář pro psychoterapeuty.
 • 〉 Best practices pro párové terapie online, Seminář pro psychoterapeuty.
 • 〉 NLP (Neuro – Lingvistické programování) workshopy a semináře.

 

 

Více o mně čtěte zde

Kontaktní formulář

Máte zájem se mnou spolupracovat? Kontaktujte mě prosím přes kontaktní formulář nebo na mobilním telefonu. Těším se na Vaše zprávy.

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

CENÍK

PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONZULTACE -individuální /50 min/ – 1300,- kč    /Na psychoterapii lze čerpat příspěvek v rámci projektu duševní zdraví VZP  500,-kč na každou konzultaci -až do výše 5000,-kč/

PSYCHOTERAPEUTCKÁ KONZULTACE PRO PÁRY -párová, vztahová /90 MIN/- 3200,-kč     /Párovou terapii poskytuji  v tandemu s kolegou terapeutem v rámci projektu www.parovky.cz , kde spolupracujeme s párem ve dvojici terapeutka + terapeut /

OSOBNÍ KOUČOVÁNÍ -individuální   /50 min/-  1300,- kč

FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ – individuální, manažerské /50 min/ – 1800,- Kč

FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ – týmové, skupinové – cena dle dohody   /Cenu stanovuji individuálně se zadavatelem dle domluvené zakázky vytvořené na klíč zadavateli respektující  i zahrnující kontext, objem a obsah zakázky/

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Terapie poskytuji  osobně i online.

Neprovozuji služby zdravotnického zařízení. Obsah konzultací neposkytuji třetím stranám a zůstávají tak  zcela důvěrné.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY – Osobní setkání je možné uhradit na místě v hotovosti nebo bankovním převodem na účet.

STORNO PODMÍNKY – Zruší-li klient setkání více než  48 hodin před smluveným začátkem, nehradí nic. Při zrušení sezení méně než 48 hodin před domluveným časem ale klientům úhradu za sezení fakturuji i přesto, že se neuskutečnilo.