Jak probíhá leadership koučink?

Jaké možnosti spolupráce v organizacích nabízím?

Jak leadership koučování ve firmách probíhá?

Jak postupuji při tří i vícestranném kontraktování v organizacích?

 Jaké možnosti spolupráce v organizacích nabízím?  

Každá firma i tým má svoji vlastní dynamiku, procesní a vztahový rukopis a tudíž i specifické potřeby a přání. Z toho důvodu celý proces koučování „šiji firmě na míru“ a přizpůsobuji ho jejím organizačním, finančním i časovým možnostem nejlépe tak:

 • jak firma potřebuje

  • časově ohraničený cyklus koučování jednotlivce/jednotlivců

   • zhruba 60- ti až 90- ti minutové opakované konzultace, nejlépe s  dvou týdenním odstupem, v termínech respektující časové možnosti koučovaného a kouče.
   • spolupráce mezi koučem a koučovaným může trvat 2 až 4 měsíce, jedná se tedy zhruba o 4 až 10 koučovacích setkání. Více opakovaných setkání doporučuji zejména z toho důvodu, že mohou významně podpořit růstový proces – „učení se“ novým způsobům myšlení a jednání i proces vytváření a upevňování nových návyků.
  • kombinovaný cyklus koučování jednotlivců a týmů
   • je vhodný, pokud v rámci kontraktování pro týmový koučink dojde ke zjištění, že dané téma/zadání není (jen) tématem skupiny, ale týká se jednotlivce/některých jednotlivců (vedoucího, klíčového pracovníka aj.). V takovém případě je vhodné nejdříve zahájit individuální koučink s daným klíčovým pracovníkem nebo jím paralelně týmový koučink doplnit apod.
   • je vhodný, pokud v průběhu individuálního koučování klíčových pracovníků dojde ke zjištění, že se objevují témata pro pracovníky společná nebo se často opakují. V takovém případě je možné podpořit individuální koučování týmovým koučinkem.
  • koučování týmů čtěte více zde.
 • kde firma potřebuje

  • přímo u Vás v prostorech známého firemního prostředí (salónky, konferenční místnosti aj.), kde klient nebude rušen telefonáty a návštěvami kolegů.

   • výhodou je menší časová náročnost a náročnost na logistiku
  • u mě v konzultovně poskytující klidné nerušené prostředí k přemýšlení a intenzivní práci.
   • výhodu přináší změna prostředí, která koučovanému umožňuje získat odstup od běžných pracovních povinností a naladit se na jiný kreativnější způsob práce.
  • kdekoli jinde tvořivě v přírodě, není-li zbytí i v kavárně a je-li potřeba je možné konzultaci vést i přes internet např. pomocí Skype.

 

Jak leadership koučování ve firmách probíhá?  

Leadership koučování nejčastěji probíhá jako dvoustranné. Tj. zadavatelem koučování bývá samotný koučovaný - manažer/lídr.

 

Fáze 1, Vytváření kontraktu (dohody o společné práci)  

Na začátku každého procesu koučování probíhá zhruba 60 ti až 90 ti minutová konzultace se zadavatelem, při které se mimo jiné vyjasňují:

 • výchozí podmínky (aktuální situace)
 • očekávání zadavatele (formulace zadání, jakým směrem jít pro dosažení požadovaného stavu/cíle a očekávané výstupy)
 • role kouče a jeho možnosti (výhody, přínosy koučování nebo jiné možné alternativy spolupráce s koučem)
 • forma a způsob spolupráce

 

Fáze 2, Práce na kontraktu

V průběhu dalších setkání společně s koučovaným pracujeme na tom, aby byly cíle koučování co nejefektivněji naplněny. Témata rozhovorů se mohou průběžně měnit, což je běžný jev. Někdy se průběžně proměňuje i představa o výstupu, avšak cíl a záměr zůstává stejný.

Fáze 3, Vyhodnocení spolupráce

Efektivitu a dosažené úspěchy hodnotíme zhruba po čtyřech setkáních a na konci spolupráce.

  

Jak postupuji při tří i vícestranném kontraktování v organizacích?

Při koučování v organizacích vstupuje obvykle do dohody o spolupráci i třetí strana tj. zadavatel/investor, který má většinou jasnou představu o tom, proč koučování platí a jaké očekává výsledky. Z toho důvodu mívá zadavatel zájem zasahovat do zadání (stanovení cílů a očekávaných výstupů) a definovat požadavky vůči koučovanému/podřízenému. Více informací o tom, jak třístranné kontraktování probíhá se dočtete zde.

V takovém případě je úkolem kouče zformulovat jasné, akceptovatelné zadání pro všechny zúčastněné strany, tj. respektovat přání a potřeby zadavatele i koučovaného a tím ctít základní principy koučování dané etickým kodexem ICF, ČAKO, EMCC.

Základní výchozí rámec pro koučování v organizacích mám stanoven tak, aby:

 • nastavené cíle koučování byly na jedné straně v souladu s vizí a strategií společnosti a na straně druhé s rozvojovými a výkonnostními cíli samotného koučovaného.
 • nastavené cíle koučování měly příznivý vliv na výstup požadovaný zadavatelem/nadřízeným, tj. vedly k lepšímu a efektivnějšímu zvládání požadavků kladených na pracovní roli koučovaného.
 • měl koučovaný prostor sám rozhodnout, do jaké míry je se zadáním zadavatele/nadřízeného v souladu a jak chce na cíli pracovat.
 • měl koučovaný možnost v rámci takto vymezených pravidel stanovit své vlastní cíle dle svých aktuálních potřeb.