Jak probíhá týmový koučink?

Jaké formy týmového koučování nabízím?

Jak týmové koučování probíhá?

Jak postupuji při tří i vícestranném kontraktování v organizacích?

 Jaké formy týmového koučování nabízím? 

Každá firma i tým má svoji vlastní dynamiku, procesní a vztahový rukopis a tudíž i specifické potřeby a přání. Z toho důvodu celý proces koučování „šiji firmě na míru“ a přizpůsobuji ho jejím organizačním, finančním i časovým možnostem nejlépe tak:

 • jak firma potřebuje

  • jednorázový týmový workshop  (celodenní setkání s týmem) - vhodný, když tým potřebuje zpracovat jeden konkrétní výstup nebo "jen" naladit na společnou práci v rámci nového projektu.
  • střednědobý cyklus koučování týmů (půldenní nebo celodenní opakovaná setkání s týmem, ideální jsou aspoň čtyři po sobě jdoucí setkání s 4 až 6 týdenním časovým odstupem) - vhodný, když tým potřebuje zpracovat jedno nebo více témat a chce podpořit vzájemnou spolupráci, komunikaci a soudržnost. Opakovaná setkání umožňují dále pracovat s výstupy, hodnotit celkový přínos a tím podporují rozvoj a zrání týmu.
  • kombinovaný cyklus koučování týmů a jednotlivců je vhodný, pokud v rámci kontraktování dojde ke zjištění, že dané téma/zadání není (jen) tématem skupiny, ale týká se jednotlivce/některých jednotlivců (vedoucího, klíčového pracovníka aj.). V takovém případě je na místě nejdříve zahájit individuální koučink s daným klíčovým pracovníkem nebo jím paralelně týmový koučink doplnit apod.
 • kde firma potřebuje

  • přímo u Vás v prostorech známého firemního prostředí.

   • výhodou je menší časová náročnost a náročnost na logistiku.
  • kdekoli jinde v konferenčních/školících i jinak specifických prostorech různých typů zařízení a středisek, ve městě i v přírodě.
   • výhodu přináší změna prostředí, která lidem umožňuje získat odstup od běžných pracovních povinností a naladit se na jiný kreativnější způsob práce.

 

Jak týmové koučování probíhá? handshake2

Fáze 1, Vytváření kontraktu (dohody o společné práci)  

Na začátku každého procesu koučování probíhá zhruba dvou až tříhodinová konzultace se zadavatelem (nadřízeným vedoucího týmu, personalistou nebo samotným vedoucím), při které se mimo jiné vyjasňují:

 • výchozí podmínky (aktuální situace a potřeby v týmu popř. v organizaci, dosavadní způsob práce v týmu, styl vedení a jeho slučitelnost s procesem koučování aj.).
 • očekávání zadavatele (formulace zadání, jakým směrem jít pro dosažení požadovaného stavu/cíle a očekávané výstupy).
 • role kouče a jeho možnosti (výhody, přínosy a případná omezení týmového koučování nebo jiné možné alternativy spolupráce s koučem).
 • forma a způsob případné spolupráce.

Výstupem je vytvoření organizačních, procesních a obsahových dohod, které rámují jasnou, srozumitelnou a čitelnou vzájemnou spolupráci i práci s výstupy.

 

Fáze 2, Seznámení skupiny /týmu s plánovaným koučováním týmu.

Před zahájením týmového koučování je vhodné, aby zadavatel:

 • svým lidem vysvětlil, v čem koučování týmů spočívá a jaký může mít pro tým přínos.
 • vyjasnil týmu svá očekávání a případně tato očekávání ve spolupráci s celým týmem sjednotil.
 • seznámil své lidi se zadáním/cíli týmového koučování.

Za takových podmínek může být týmový koučink pro lidi ve skupině lépe přijatelný a více úspěšný.

 

Fáze 3, Práce na kontraktu

Týmového koučování musí mít určitou strukturu, která pomáhá skupině uvědomit si, co skutečně chce a potřebuje, jak může stanoveného cíle dosáhnout a jak může každý člen týmu ke změně přispět. Celý postup a jeho jednotlivé fáze jsou koncipovány takovým způsobem, aby každý člen týmu odcházel s jasnou představou a plánem, co on sám udělá pro dosažení společného cíle a za co je odpovědný.

 

Fáze 4, Vyhodnocení spolupráce

Ohlédnutí za prací týmu (tj. co jsme zvládli) je součástí každého setkání. Celkový přínos a efektivitu spolupráce lze hodnotit zhruba po třech setkáních.

 

Jak postupuji při tří i vícestranném kontraktování v organizacích?

Při koučování v organizacích vstupuje obvykle do dohody o spolupráci i třetí strana tj. zadavatel/investor, který má většinou jasnou představu o tom, proč koučování platí a jaké očekává výsledky. Z toho důvodu mívá zadavatel zájem zasahovat do zadání (stanovení cílů a očekávaných výstupů) a definovat požadavky vůči koučovanému/podřízenému. V takovém případě je úkolem kouče zformulovat jasné, akceptovatelné zadání pro všechny zúčastněné strany, tj. respektovat přání a potřeby zadavatele i koučovaného a tím ctít základní principy koučování dané etickým kodexem ICF, ČAKO, EMCC.

Základní výchozí rámec pro koučování v organizacích mám stanoven tak, aby:

 • nastavené cíle koučování byly na jedné straně v souladu s vizí a strategií společnosti a na straně druhé s rozvojovými a výkonnostními cíli samotného koučovaného.
 • nastavené cíle koučování měly příznivý vliv na výstup požadovaný zadavatelem/nadřízeným, tj. vedly k lepšímu a efektivnějšímu zvládání požadavků kladených na pracovní roli koučovaného.
 • měl koučovaný prostor sám rozhodnout, do jaké míry je se zadáním zadavatele/nadřízeného v souladu a jak chce na cíli pracovat.
 • měl koučovaný možnost v rámci takto vymezených pravidel stanovit své vlastní cíle dle svých aktuálních potřeb.